Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.

Bạn đang xem: Moments là gì

Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


If you want a private conversation with her you"ll have sầu lớn choose your moment (= find a suitable time).

Xem thêm: Backpack Là Gì - Phân Biệt Các Loại Balo


If you bởi something for the moment, you are doing it now, but might bởi vì something different in the future:
The text"s moments of incoherence and disruption produce an architecture of massive và stable blocks.
He does not, however, enjoy such power during the moments when he meets personification figures face-to-face for the first time.
Joint attention refers khổng lồ those moments in which infant and caregiver are focused on the same objects or events.
During moments of adễ thương royal weakness they tried to lớn re-establish their influence, but as a political force they were clearly in decline.
Over và over again, in the vital moments of the play, it is stated explicitly that language has failed.
What matters in architects" writings - as in their kiến thiết work - are those moments when we sense that we are overhearing a conversation.
The parameters d and n denote two moments of time relative khổng lồ the time of the initial paddle movement.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu hiện cách nhìn của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.

moment

Các tự thường được sử dụng cùng với moment.


I imagine all of us who are concerned have sầu been giving anxious moments of thought as to what can be done.
Nor is it defined by its ability to lớn present visual stimuli for a brief moment or to lớn facilitate reaction time measurement.
Những ví dụ này từ stamboom-boden.com English Corpus cùng từ các mối cung cấp trên web. Tất cả phần đa chủ kiến trong những ví dụ không trình bày chủ kiến của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của fan cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *