Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể dạy dỗ để giúp chúng ta nói đến lịch học tập của bản thân mình, ngôi trường bản thân đã học, môn học bản thân đang theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Năm học tiếng anh là gì

Đang xem: Năm học giờ anh là gì

*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, hội chứng chỉ9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức đem tín đồ học tập làm cho trung tâm88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài xích (Việc có tác dụng của giáo viên)97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinc ĐH, cao đẳng108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông

*

▪ Giảng dạy theo giáo trình có sẵn.

▪ Làm việc tận nhà, không yêu cầu chuyển vận.

▪ Thời gian đào tạo và huấn luyện linc hoạt.

▪ Chỉ cần có máy tính xách tay kết nối Internet bình ổn, tai nghe, microphone đảm bảo an toàn cho vấn đề dạy học tập online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.

*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò xuyên suốt cả buổi học tập.

▪ Giao tiếp thường xuyên, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay mau lẹ.

Xem thêm: Sweetbox Là Gì? Ghế Sweetbox Cgv Là Gì ? Giá Vé Ghế Đôi Cgv Là Bao Nhiêu?

▪ Lộ trình được thiết kế theo phong cách riêng cho từng học tập viên khác nhau.

▪ Dựa bên trên phương châm, tính chất từng ngành bài toán của học viên.

▪ Học đầy đủ thời gian gần như chỗ, thời gian năng động.

*

▪ Được học tập trên môi trường chuyên nghiệp 7 năm kinh nghiệm tay nghề giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra output bằng vnạp năng lượng bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi hoàn thành đầu ra output.

▪ khuyến mãi ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh nước ngoài với tư liệu vào quy trình học.

▪ Đội ngũ giảng viên xịn, bên trên 900 Toeic.

*

A/an/the là hồ hết từ rất là rất gần gũi trong giờ đồng hồ anh, chúng được điện thoại tư vấn là mạo từ. Có 2 loại mạo từ: mạo tự không xác định và mạo từ bỏ xác minh.

*

stamboom-boden.com Learning System – Hệ thống học giờ đồng hồ Anh giao tiếp trọn vẹn cho tất cả những người mới bước đầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *