Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "nhiễu nhương", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng stamboom-boden.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ nhiễu nhương, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ nhiễu nhương trong bộ từ điển Từ điển Tiếng stamboom-boden.comệt

1. Thời kỳ này ở Sài Gòn rất nhiễu nhương.

Bạn đang xem: Nhiễu nhương

2. JB: Cũng như các nhiễu nhương đó,

3. Một người công bình trong thời nhiễu nhương

4. Thời kỳ này ở Sài Gòn rất nhiễu nhương"...

5. Phục Hưng xuất hiện trong một thời đại của những nhiễu nhương tôn giáo.

6. Trong khi đó thì Shogun Ashikaga hoàn toàn bất lực trước nhiễu nhương đất nước.

7. Sự bình an nội tâm là ân phước hiếm thấy trong thế gian nhiễu nhương này!

8. Trong cơn giận dữ, Sa-tan gây ra sự khốn khổ nhiễu nhương cho nhân loại trên đất.

9. Sau khi ông băng hà, đất nước rơi vào tình trạng nhiễu nhương và bất ổn về chính trị.

10. Chúng con cầu xin Chiến Binh cho chúng con lòng can đảm trong thời buổi nhiễu nhương hỗn loạn này.

11. 7 Ê-sai và gia đình ông sống vào một giai đoạn nhiễu nhương trong lịch sử nước Giu-đa.

12. Đây là những tác phẩm thần học thiết thực cho sự khai minh giáo hội trong những thời buổi nhiễu nhương.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Mango Là Gì ? Nghĩa Của Từ Mango Trong Tiếng Việt

13. Vậy thì điều gì giúp chúng ta duy trì sự hợp nhất của đạo đấng Christ trong thời buổi nhiễu nhương này?

14. Các Hiệp sĩ Bàn Tròn của mi sẽ có một nhiệm vụ để thử thách họ trong thời buổi nhiễu nhương này.

15. Cầu xin Ngài tiếp tục ban phước cho các em trong khi các em chuẩn bị phục vụ Chúa trong thế giới nhiễu nhương này.

16. Trong thời buổi nhiễu nhương mà chúng ta đang sống, Đức Giê-hô-va là khối đá vững chắc, sống từ trước vô cùng cho đến đời đời.

17. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban thánh linh ngài cho các anh được vững mạnh để tiếp tục cung cấp thức ăn thiêng liêng quí giá cho chúng tôi trong thời kỳ nhiễu nhương này”.

18. (2 Các Vua 14:29; 15:8-30; 17:1-6) Sự nghiệp tiên tri của Ô-sê trải dài 59 năm, bắt đầu từ năm 804 TCN và kéo dài suốt thời kỳ nhiễu nhương này.

19. Ngay trong thời kỳ này, dù chúng ta sống với mọi sự bất toàn trong một xã hội nhiễu nhương, nhiều cặp vợ chồng có thể tìm được khá nhiều vui mừng trong mối liên lạc của họ.

20. Trong thời buổi nhiễu nhương này, tình trạng vô luân, tính xung khắc, nợ nần, những va chạm với gia đình bên vợ hoặc bên chồng và tính ích kỷ đều gây thêm xung đột trong nhà mà nhiều khi đưa đến ly dị.

21. Đức tin của chúng ta nơi Ngài và stamboom-boden.comệc tuân theo các giáo lệnh của Ngài sẽ mang đến “một niềm hy vọng hết sức sáng lạn”26 và xua tan bóng tối và sự ảm đạm của nỗi tuyệt vọng trong những thời kỳ nhiễu nhương này.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *