Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Obscurity là gì

Difficulties naturally exist in all these matters, và there are in my mind some slight obscurities.
Legislation relating to lớn the advertisement of goods is designed to lớn clear up certain obscurities in the present law.
However, that was importantly extended in that year so that a number of minor alterations could be made to lớn eliminate obscurities, contradictions, và so on.
However, an opportunity has been taken khổng lồ correct some small inconsistencies & obscurities in the existing legislation.
There has been a great giảm giá of calculation & observation of one sort & another, obscurities và mysteries, in the last few days.
However, the opportunity has been taken to lớn correct some small inconsistencies or obscurities in the text of the existing legislation.
We are grateful for having had our attention drawn to possible obscurities in these subsections as originally drafted.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *