Tài trợ ngoài bảng cân đối (Off-Balance Sheet Financing) là gì? Ví dụ và ảnh hưởng

(Ảnh minh họa: Truy vấn về thuê)

Tài trợ ngoài bảng cân đối

Khái niệm

Tài trợ ngoài bảng cân đối, hay còn được gọi là Off-Balance Sheet Financing trong tiếng Anh.

Tài trợ ngoài bảng cân đối là một phương pháp kế toán ghi lại tài sản và nợ mà không xuất hiện trên bảng cân đối kế toán.

Phương pháp này nhằm mục đích giảm các khoản nợ của công ty trên bảng cân đối kế toán, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Ví dụ về Tài trợ ngoài bảng cân đối

Các hình thức phổ biến của tài trợ ngoài bảng cân đối bao gồm hợp đồng cho thuê vận hành (Operating leases) và quan hệ đối tác (Partnerships).

Hợp đồng cho thuê vận hành được sử dụng rộng rãi, mặc dù đã có những quy định kế toán để kiểm soát việc sử dụng này.

Một công ty có thể thuê hoặc cho thuê một thiết bị và sau đó mua thiết bị với giá thấp nhất vào cuối thời gian thuê, hoặc công ty chọn mua toàn bộ thiết bị từ đầu.

Trong cả hai trường hợp, công ty sẽ sở hữu thiết bị. Nếu công ty sử dụng hợp đồng cho thuê, công ty chỉ ghi lại chi phí thuê thiết bị và ghi vào tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Nếu công ty mua thiết bị, công ty sẽ ghi lại tài sản (thiết bị) và nợ phải trả (giá mua). Sử dụng hợp đồng cho thuê, công ty chỉ ghi lại chi phí thuê, ít hơn nhiều so với việc mua toàn bộ, giúp tạo bảng cân đối kế toán “sạch” hơn.

Quan hệ đối tác là một hình thức tài trợ ngoài bảng cân đối thông qua việc tạo ra các quan hệ đối tác để giấu các khoản nợ.

Khi công ty tham gia vào quan hệ đối tác, dù có chi phí kiểm soát, công ty không cần phải ghi lại các khoản nợ với đối tác trên bảng cân đối kế toán.

Đây là hai ví dụ về cách tài trợ ngoài bảng cân đối giúp giảm các khoản nợ của công ty trên bảng cân đối kế toán, tạo sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, một vấn đề mà các nhà đầu tư gặp phải khi phân tích báo cáo tài chính công ty là không phải tất cả các thỏa thuận tài chính này được quy định bắt buộc phải tiết lộ hoặc công ty chỉ tiết lộ một phần. Những tiết lộ này không phản ánh đầy đủ tổng nợ của công ty. Vì thiếu sự đầy đủ công bố, các nhà đầu tư phải xác định giá trị của các báo cáo trước khi đầu tư, bằng cách hiểu về tài trợ ngoài bảng cân đối.

Tác động của Tài trợ ngoài bảng cân đối đến các nhà đầu tư

Tài trợ ngoài bảng cân đối ảnh hưởng đến tỷ lệ đòn bẩy của công ty như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản.

Ngoài ra, tài trợ ngoài bảng cân đối còn ảnh hưởng đến chỉ số thanh khoản. Công ty có thể bán một tài sản lớn, thường là tài sản cố định như tòa nhà hoặc thiết bị, sau đó cho thuê lại từ người mua. Khi bán tài sản này, công ty thu được dòng tiền lớn và chỉ cần trả một khoản phí cho thuê thay vì mua toàn bộ. Điều này làm giảm dòng tiền ra của công ty nên chỉ số thanh khoản cũng bị ảnh hưởng.

Chỉ số thanh khoản càng cao, công ty có khả năng trang trải các khoản nợ hiện tại tốt hơn. Dòng tiền từ việc bán tài sản giúp tăng tài sản hiện tại, cải thiện chỉ số thanh khoản

Điểm quan trọng của Tài trợ ngoài bảng cân đối

Các thỏa thuận tài trợ ngoài bảng cân đối được quy định tùy ý và mặc dù chúng được cho phép theo tiêu chuẩn kế toán, tuy nhiên vẫn có một số quy tắc điều chỉnh việc sử dụng.

Việc sử dụng hình thức này làm phức tạp quá trình phân tích tài chính của các nhà đầu tư về tình hình tài chính của công ty. Các nhà đầu tư cần đọc báo cáo tài chính đầy đủ và tìm kiếm các dấu hiệu sử dụng tài trợ ngoài bảng cân đối. Một số dấu hiệu bao gồm thuê vận hành, chi phí thuê hoặc cho thuê.

(Theo InvestopediaStudy)

Related Posts