Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Patron là gì

Poems which show no trace of a late composition, however, are also deeply sceptical of wealthy patrons.
Still, in this poem she is examining a condition into lớn which she would enter by seeking patrons for her verse.
Such events see the patron"s own sensibilities meander through very different architectural cultures.
Of course, not everyone had access khổng lồ such powerful patrons, so it is no surprise that only the most famous musicians could skip the broker.
Their ability to lớn impose the constraints and obligations of reciprođô thị upon their patrons considerably weakened.
Are people in moving rooms, patrons of the cinema, & users of virtual reality devices really fooled?
At lower levels, where economic surpluses are produced, individuals resist patrons as far as they are able without breaking the bonds of patronage.
He provided schools, housing, social & medical benefits to his workers và encouraged other patrons lớn follow suit.
Các cách nhìn của các ví dụ không thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của những nhà trao giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *