Phím tắt trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Số điện thoại của tôi có trong phím tắt.

Điện thoại của tôi có chức năng gọi nhanh.

OpenSubtitles2018. v3

Tìm hiểu về phím tắt và sử dụng nhanh trên Chrome.

Học cách sử dụng phím tắt bàn phím và trở thành chuyên gia trong việc sử dụng Chrome.

support.google

Lược đồ của các phím tắt

Tải lên tập tin lược đồ phím tắt

KDE40.1

Bạn có thể sử dụng phím tắt để giúp bạn dịch nhanh hơn.

Bạn có thể sử dụng phím tắt bàn phím để giúp bạn dịch nhanh hơn.

support.google

Để nâng cao hiệu suất làm việc, bạn cũng có thể sử dụng những phím tắt sau:

Để tăng tốc công việc, bạn cũng có thể sử dụng những phím tắt bàn phím sau:

support.google

Bạn có thể sử dụng phím tắt trong Hangouts Chat trên Chrome OS, macOS và Windows.

Bạn có thể sử dụng phím tắt bàn phím trong Hangouts Chat trên Chrome OS, macOS và Windows.

support.google

Lược đồ của các phím tắt

Chọn một tập tin lược đồ phím tắt

KDE40.1

Kết quả kiểm tra các phím tắt

Chẩn đoán tăng tốc của Tiến sĩ Klash

KDE40.1

Sử dụng những phím tắt sau trong thanh địa chỉ:

Sử dụng những phím tắt bàn phím sau trong thanh địa chỉ:

support.google

Để biết thêm những phím tắt khác, hãy tham khảo các menu trong Google Ads Editor.

Để biết thêm những phím tắt bàn phím khác, hãy tham khảo các menu trong Google Ads Editor.

support.google

Bạn sẽ cần sử dụng chuột khi sử dụng những phím tắt sau:

Những phím tắt bàn phím sau yêu cầu bạn sử dụng chuột:

support.google

Để biết thêm về cách điều khiển máy bay bằng bàn phím, hãy xem những phím tắt.

Để biết thêm về cách điều khiển máy bay bằng bàn phím, hãy xem những phím tắt bàn phím.

support.google

Bạn có thể sử dụng phím tắt với TalkBack.

Bạn có thể sử dụng phím tắt bàn phím với TalkBack.

support.google

TalkBack cung cấp hai bộ phím tắt, được gọi là bản đồ phím.

TalkBack cung cấp hai bộ phím tắt bàn phím, được gọi là keymaps.

support.google

Tạo thực thể Docbook cho các phím tắt của các hành động chuẩn

Tạo ra các thực thể DocBook cho các phím tắt bàn phím của các hành động chuẩn

KDE40.1

Bạn nên làm quen với các phím nhanh, phím tắt và chức năng của PIM của bạn.

Bạn nên làm quen với các phím nhanh, phím tắt bàn phím và chức năng của PIM của bạn.

Literature

Sử dụng những phím tắt này để di chuyển đến phần tử tiếp theo hoặc trước đó trên trang web.

Sử dụng những phím tắt bàn phím này để di chuyển đến phần tử tiếp theo hoặc trước đó trên trang web.

support.google

Phím tắt của người dùng và xem trước

Phím tắt của ứng dụng và xem trước

KDE40.1

Bạn cũng có thể sử dụng một phím tắt bàn phím để mở một cửa sổ ẩn danh:

Bạn cũng có thể sử dụng một phím tắt bàn phím để mở một cửa sổ ẩn danh:

support.google

Hầu hết các thiết bị sử dụng bản đồ phím mặc định, bao gồm nhiều phím tắt hơn.

Hầu hết các thiết bị sử dụng bản đồ phím mặc định, bao gồm nhiều phím tắt bàn phím hơn.

support.google

Để xem danh sách các phím tắt trong Chat, nhập dấu ?

Để xem danh sách các phím tắt bàn phím trong Chat, nhập dấu ?

support.google

Trùng lặp với một phím tắt của ứng dụng chuẩn

Xung đột với phím tắt bàn phím của ứng dụng chuẩn

KDE40.1

Phím tắt của ứng dụng

Phím tắt bàn phím của ứng dụng

KDE40.1

Trùng lặp với một phím tắt toàn cục

Xung đột với phím tắt bàn phím toàn cục

KDE40.1

Related Posts