Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Pimple là gì

The diameter of the pimple is less than one millimetre, while that of the complete structure is 1-3 mm.
The outer surface was covered in small pimples similar in appearance & kích thước (mean diameter 48 nm) khổng lồ those of the aspinous areas of the body toàn thân tegument.
The outline of the apical membrane was smooth & no longer raised inkhổng lồ pimples, although the surface area was increased by the formation of deep folds.
I recognise all that, but those issues are the pimples và scratches on the great edifice of the country"s economic achievement.
Then, if the response in terms of sales of pimple cures, or whatever it is, is good, those things are pushed on the national network.
As a result of his infirmity he suffered from pimples và insomnia, from dyspepsia & recurrent poverty.
Các quan điểm của các ví dụ không miêu tả ý kiến của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của các bên trao giấy phép.
*

Xem thêm: Chồng Của Ca Sĩ Anh Thơ Là Ai

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *