an introduction at the beginning of a book explaining its purpose, thanking people who helped the author, etc.:

Bạn đang xem: Preface là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú stamboom-boden.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


something that comes before and introduces a more important thing, esp. an introduction at the beginning of a book that explains its aims:
A lengthy contextual statement introduces each section, with individual documents being prefaced by a brief, though insightful, narrative sầu.
Each section is prefaced by a brief introduction providing the theoretical background informing the choice of texts.
Here, phrases built from precipitous eight-note f igures alternate with melodic dyads (displaced as ninths or sevenths) prefacing abrasive sầu chords.
The prefaces also construct the authority of the translation by commenting upon the work of translation.
All these prefaces phản hồi upon the work of translation itself, reassuring the reader that the translator knows his art and that his motives are sound.
In this way, participants can maximally load a turn lớn include prefaces, mitigations, và accounts prior to the declination component, thereby heightening its projectability.
Answers lớn why-type questions may be prefaced by because, which identifies what follows as an explanation fitted to the question.
The stamboom-boden.com has lists of rhyming slang and of backslang, both prefaced by a brief history and discussion.
The individual months are prefaced with a small amount of poetic & astronomical material, as is the calendar as a whole.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Subdued Là Gì, Nghĩa Của Từ Subdue, Subdue Là Gì, Nghĩa Của Từ Subdue

Các quan điểm của những ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *