I mean, I think it"s a good start, but it"s a problematic idea because it"s not clear what "universal" is & it"s not clear what "basic" is.

Bạn đang xem: Problematic là gì


Tôi mang lại kia là một mở đầu rõ ràng, tuy vậy nó tiềm ẩn vấn đề vì chưa tường minc “phổ thông” là gắng như thế nào cùng “cơ bản” là thế nào.
Much work was done lớn improve avionics reliability, but they remained problematic throughout the B-47"s operational life.
Nhiều việc đang được gia công nhằm nâng cao độ tin tưởng của các hệ thống điện tử, tuy thế bọn chúng vẫn mãi sau như một vấn đề gia hạn rắc rối trong suốt vòng đời Ship hàng của dòng B-47.
Tsatsos defends Demosthenes"s innocence, but Irkos Apostolidis underlines the problematic character of the primary sources on this issue—Hypereides và Dinarchus were at the time Demosthenes"s political opponents & accusers—& states that, despite the rich bibliography on Harpalus"s case, modern scholarship has not yet managed to lớn reach a safe conclusion on whether Demosthenes was bribed or not. m. ^ Blass disputes the authorship of the following speeches: Fourth Philippic, Funeral Oration, Erotic Essay, Against Stephanus 2 và Against Evergus and Mnesibulus, while Schaefer recognises as genuine only twenty-nine orations.
Tsatsos bảo đảm an toàn sự vô tội của Demosthenes, nhưng Irkos Apostolidis nhấn mạnh vấn đề Điểm sáng bao gồm vấn đề của những nguồn tư liệu nơi bắt đầu về vụ việc này — Hypereides với Dinarchos vừa đối phương vừa là tín đồ kết tội Demosthenes — và xác minh rằng, mặc dù thư mục phong phú và đa dạng về vụ Harpalos, giới học tập trả hiện đại vẫn chưa xuất hiện thể đạt tới mức một kết luận chắc hẳn rằng liệu Demosthenes bao gồm nhấn đút lót hay là không. ^ Blass nghi vấn người sáng tác của những diễn văn uống sau: Philippic sản phẩm công nghệ tứ, Vnạp năng lượng tế tử sĩ, Tiểu luận khiêm dâm,Chống Stephanos 2 với Chống Evergos và Mnesiboulos, trong Schaefer chỉ phê chuẩn là thực 29 bài xích hùng biện.
Rain falling in the cold season may be more effective at promoting plant growth, and defining the boundaries of deserts & the semiarid regions that surround them on the grounds of precipitation alone is problematic.
Mưa lâm vào mùa lạnh lẽo rất có thể bao gồm công dụng rộng shop phát triển thực đồ dùng, với xác định ranh ma giới của hoang mạc và những vùng chào bán khô cằn bao quanh chúng chỉ dựa trên các căn cứ về mưa vẫn cònvấn đề không được giải quyết.
Training is commonly used to reduce unwanted or problematic behaviors in domestic cats, khổng lồ enhance interactions between humans và pet cats, và lớn allow them lớn coexist comfortably.
Huấn luyện hay được sử dụng nhằm giảm các hành động không hề mong muốn hoặc bao gồm vấn đề sinh sống mèo nhà, để tăng tốc thúc đẩy thân người với mèo cưng cùng cho phép chúng cùng lâu dài dễ chịu.
Problematic Internet pornography viewing is viewing of Internet pornography that is problematic for an individual due to personal or social reasons, including excessive time spent viewing pornography instead of interacting with others.
Nghiện nay khiêu dâm bên trên mạng internet xảy ra lúc việc xem những văn bản khiêu dâm trên Internet đã trở thành vấn đề cho 1 cá thể vị các nguyên nhân cá thể hoặc thôn hội, bao gồm thời gian dành riêng vô số thời gian xem câu chữ khiêu dâm cố gắng bởi liên tưởng với những người khác.
This arrangement proved problematic, however, and in 1549 the king assigned a Governor-General to lớn administer the entire colony.
Tuy nhiên, sự thảo luận này trầm trồ có vấn đề, cùng mang đến năm 1549 quốc vương vãi phân một toàn quyền để cai quản toàn trực thuộc địa.
And she pointed lớn the work on the left khổng lồ tell me how problematic this image was, as it related, for her, to lớn the idea of how blaông chồng people had been represented.
Và cô chỉ tay vào tác phẩm phía trái nhằm nói với tôi rằng tấm hình này khó giải thích như thế nào, khi nó tương quan cho ý tưởng phát minh làm vắt nào bạn da Đen được biểu đạt trên album.
Japan"s planned digital television transition by July 2011 was problematic, however; Tokyo Tower"s height, 332.9 m (1,092 ft) was not high enough to lớn tư vấn complete terrestrial digital broadcasting khổng lồ the area.
Tuy nhiên, số hóa truyền hình theo chiến lược có vấn đề vì chưng chiều cao của tháp là 332,9 m (1.092 ft) cảm thấy không được cao nhằm cung cấp thỏa đáng hoàn toàn đến phân phát sóng hiện đại số vào Quanh Vùng.

Xem thêm: Khóa Học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu Là Ai, Khóa Học Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu


how we identify them & make sense out of them and learn lớn move sầu forward with those emotions, because I vì và also the Buddha identified a distinction between emotions, there are some things which we do Gọi the negative emotions which are problematical, there are things such like you know grief, being angry, being afraid, wanting revenge, having a broken heart.
có tác dụng nạm như thế nào để chúng ta dấn dạng bọn chúng, phát âm chúng nhằm học tập biện pháp vươn lên cùng với những cảm giác, cảm hứng, bởi vì thiết yếu tôi với cả Đức Phật cũng xác định tất cả một sự sáng tỏ giữa những cảm xúc, có một vài điều nhưng họ call là hầu hết xúc cảm xấu đi, là đông đảo vấn đề gồm có điều như khổ sở, khó tính, lo sợ, mong mỏi trả thù, bao gồm một trái tyên ổn vỡ vạc.
It could be even more problematic in countries that don"t giới thiệu the same freedoms enjoyed by people in the United States.
Making things more problematic was that the rival Commodore PET personal computer had a floating point-capable BASIC interpreter from the beginning.
Làm mang đến phần lớn sản phẩm công nghệ trsinh sống phải rắc rối không dừng lại ở đó là máy tính cá nhân Commodore PET của đối thủ Apple gồm một trình phiên dịch BASIC có công dụng tính toán lốt phẩy hễ tức thì từ trên đầu.
We can communicate with foresight about the aspects of technology that could be more beneficial or could be more problematic over time.
Ta hoàn toàn có thể đưa ra đều dự đân oán về hồ hết chi tiết công nghệ mang lại lợi ích bé bạn hoặc đa số vấn đề cần giải quyết và xử lý.
We have a pattern detection problem that is assessing the difference between a Type I & a Type II error is highly problematic, especially in split-second, life-and-death situations.
Chúng ta có vấn đề vào việc phạt hiện tại quy qui định kia là: bài toán Reviews sự khác biệt giữa một sai trái nhiều loại I với nhiều loại II hơi cực nhọc khăn, quan trọng trong số những tình huống nhanh chóng cùng mang tính sống còn.
While there is no prohibition against women learning halakha that pertains to them, nor is it any more problematic for a woman khổng lồ rule on such issues than it is for any lay person to vì so, the issue lies in the rabbi"s position of communal authority.
Mặc cho dù không có lệnh cấm đối với thanh nữ học halakhah xuất xắc những gì liên quan cho bọn họ, cũng không có vấn đề gì đối với một bạn đàn bà gồm quyền lực tối cao nhằm ách thống trị các sự việc điều đó hơn là đối với ngẫu nhiên tín đồ giáo dân làm sao để làm điều này, vụ việc nằm tại vị trí vị cố gắng của Rabbi về quyền lực vào cộng đồng.
Using a poverty threshold is problematic because having an income slightly above or below is not substantially different; the negative sầu effects of poverty tover lớn be continuous rather than discrete, và the same low income affects different people in different ways.
Sử dụng ngưỡng nghèo thường có vấn đề bởi vì gồm một nút các khoản thu nhập tiệm cận bên trên ngưỡng này về bản chất không không giống mấy so với tầm các khoản thu nhập tiệm cận dưới: những hiệu ứng tiêu cực của nghèo có Xu thế liên tiếp rộng là rời rạc cùng nấc thu nhập thấp tựa như ảnh hưởng những người dân không giống nhau theo những cách khác nhau.
The pump was a little bit problematic when performing, so I"d attach it to my inner thigh with the help of the girdle và an ACE bandage.
Cái vật dụng bơm tương đối phiền lành nhiễu mọi khi tôi trình diễn, đề xuất tôi đề xuất thêm nó vào phía vào của đùi bằng vòng đai với băng gạc cứu thương.
The implementation of social constructivist approaches to lớn learning science in primary education in Vietnamese culture as an example of Confucian heritage culture remains challenging & problematic.
Việc thực hiện cách thức dạy học tập môn công nghệ theo tư tưởng thi công buôn bản hội trong số công ty trường đái học tập sinh hoạt Việt Nam—một ví dụ cho nền văn hóa truyền thống thừa kế Nho giáo—vẫn tồn dư những vấn đề cùng là một thử thách.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *