Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Qua Ninh và Vân Đình lần lượt là bút danh của những ai?

A. Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp.

Bạn đang xem: Qua ninh và vân đình là ai

B. Trần Phú và Trường Trinh.

C. Võ Nguyên Giáp và Lê Hồng Phong.

D. Trần Phú và Lê Hồng Phong.


*


Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đội quân giải phóng tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên theo lệnh của ai?

A. Tổng bộ Việt Minh.

B. Đại hội quốc dân.

C. Ban thường vụ Trung ương Đảng.

D. Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc.


Câu 12: Tại Đại hội Đảng lần thứ II, ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng?

A.Chủ tịch Hồ Chí Minh

B.Đồng chí Phạm Văn Đồng

C.Đồng chí Trường Chinh

D.Đồng chí Trần Phú.


Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh phát triển rất phong phú, đã góp phần vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng. Đó là các tờ báo:

A. Tiền phong, Dân chúng, Lao động.

B. Bạn dân, tin tức.

C. Thanh niên, Nhành lúa.

D. Cờ giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập.


Đâu không phải là hạn chế trong Luận cương chính trị của Trần Phú?

A. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp.

Xem thêm: Linh Rin Là Ai - Bật Mí Thông Tin Hot Girl Vạn Chàng Mê

B. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tư sản, tiểu tư sản, địa chủ dân tộc.

C. Chưa xác định rõ kẻ thù của dân tộc.

D. Xác định giai cấp lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản.


Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển đến đỉnh cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh?

A.Do Nghệ- Tĩnh có số lượng công nhân đông, dễ dàng đoàn kết công- nông đấu tranh

B.Do quan tâm chỉ đạo của Đảng cộng sản

C.Do đây là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929-1933

D.Do truyền thống đấu tranh của khu vực Nghệ- Tĩnh


Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945?*

Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp-Nhật và phong kiến, đưa nhân dân lên nắm chính quyền

Mở ra một kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Góp phần vào chiến thắng chống phát xít của phe Đồng minh.

Buộc Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước nào dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật?

A.Anh, Trung Hoa Dân Quốc

B.Anh, Pháp

C.Anh, Mĩ

D.Anh, Pháp, Trung Hoa Dân Quốc


Đâu không phải là điểm giống nhau giữa phong trào cách mạng 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936-1939?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *