Trong cuộc đời không ai là không có bạn bè cả. Tình bạn giữa vợ chồng, tình bạn giữa con cái với bố mẹ, tình bạn giữa đồng chí đồng nghiệp, tình bạn giữa những thằng cùng cởi truồng chăn trâu với nhau.Người ta nói, tình bạn là thứ tình cả thiêng liêng, gần gũi và chân thành.Vì thế tình bạn đã được đúc kết thành những thành ngữ, câu nói hay chuẩn không cần chỉnh. Và dưới đây là những câu nói hay, những câu danh ngôn về tình bạn bằng tiếng Anh có thể bạn chưa biết và muốn được tìm hiểu.

Bạn đang xem: Real friend là gì


1. Friendshipis the hardest thing in the world to explain. It"s not something you learn inschool. But If you haven"t learned the meaning of friendship, you reallyhaven"t learned anything
(Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới. Đó không phải là thứ bạn học được ở trường. Nhưng nếu bạn chưa học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự chưa học được gì)
*
48 câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh

7. Themost beautiful discovery true friends make is that they can grow separatelywithout growing apart.
(Khám phá đẹp nhất mà những người bạn thực sự thực hiện là họ có thể phát triển riêng mà không cần tách rời.)
8. Sometimesbeing a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence.A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny.And a time to prepare to pick up the pieces when it"s allover.
(Đôi khi làm một người bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật thời gian. Có một thời gian cho sự im lặng. Một thời gian để cho đi và cho phép mọi người tự lao vào số phận của mình. Và một thời gian để chuẩn bị để nhặt các mảnh khi nó kết thúc)
13. We"reborn alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendshipcan we create the illusion for the moment that we"re notalone.
(Chúng ta sinh ra một mình, chúng ta sống một mình, chúng ta chết một mình. Chỉ thông qua tình yêu và tình bạn của chúng ta, chúng ta mới có thể tạo ra ảo ảnh cho khoảnh khắc mà chúng ta không cô đơn.)
*

15. Eachfriend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive,and it is only by this meeting that a new world isborn.
(Mỗi người bạn đại diện cho một thế giới trong chúng ta, một thế giới có thể không được sinh ra cho đến khi họ đến và chỉ trong cuộc họp này, một thế giới mới được sinh ra.)
16. Friendshipmarks a life even more deeply than love. Love risks degenerating intoobsession, friendship is never anything butsharing
(Tình bạn đánh dấu một cuộc sống thậm chí sâu sắc hơn tình yêu. Tình yêu có nguy cơ thoái hóa thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là gì ngoài việc chia sẻ)
(Hầu hết chúng ta không cần một nhà trị liệu tâm thần nhiều như một người bạn để cùng làm những thứ ngớ ngẩn)
19. Tohave a few amazing friends on this side of eternity, this sometimes grotesqueamusement park, is the greatest joy.
(Có một vài người bạn tuyệt vời ở bên này của cõi vĩnh hằng, công viên giải trí đôi khi kỳ cục này là niềm vui lớn nhất.)
20. Aloyal friend laughs at your jokes when they"re not so good, and sympathizeswith your problems when they"re not so bad.
(Một người bạn trung thành cười vào những câu chuyện cười của bạn khi chúng không tốt và đồng cảm với những vấn đề của bạn khi chúng không quá tệ.)
37. Friendshipis born at that moment when one man says to another: What! You too? I thoughtthat no one but myself . . .

Xem thêm: Danh Tính Cậu Bé Kết Liễu Số Mệnh Của Ngô Đình Diệm Là Ai, Tại Sao Phải Giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm


(Tình bạn được sinh ra ngay lúc đó khi một người đàn ông nói với người khác: Cái gì! Bạn cũng vậy? Tôi nghĩ rằng không ai ngoài bản thân mình. . .)
38. Don"twalk behind me; I may not lead. Don"t walk in front of me; I may not follow.Just walk beside me and be my friend.
(Đừng đi phía sau tôi; Tôi Không Thể Dẫn. Đừng đi trước mặt tôi; Tôi có thể không làm theo. Chỉ cần đi bên cạnh tôi và là bạn của tôi.)
*

40. Ineveryone"s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst intoflame by an encounter with another human being. We should all be thankful forthose people who rekindle the inner spirit.
(Trong cuộc sống của mọi người, đôi khi, ngọn lửa bên trong của chúng ta tắt. Sau đó, nó bùng cháy khi gặp một người khác. Tất cả chúng ta nên biết ơn những người khơi dậy tinh thần bên trong.)
41. Thereare some people in life that make you laugh a little louder, smile a littlebigger, and live just a little bit better.
(Có một số người trong cuộc sống khiến bạn cười to hơn một chút, cười lớn hơn một chút và sống tốt hơn một chút.)
42. Goodfriends help you find important things when you have lost them. Your smile, youhope, and your courage.
(Những người bạn tốt giúp bạn tìm thấy những điều quan trọng khi bạn mất chúng. Nụ cười của bạn, bạn hy vọng, và sự can đảm của bạn.)
44. Idon"t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; myshadow does that much better.
(Tôi không cần một người bạn thay đổi khi tôi thay đổi và người gật đầu khi tôi gật đầu; cái bóng của tôi làm điều đó tốt hơn nhiều.)
46. Itmay be more difficult to make new friends as you get older but it is someconsolation to know how easy it is to lose them when you areyoung.
(Có thể khó kết bạn hơn khi bạn già đi nhưng thật an ủi khi biết mất họ dễ dàng như thế nào khi bạn còn trẻ.)
47. It’snot that diamonds are a girl’s best friend, but it’s your best friends who areyour diamonds.
(Bạn tốt nhất của một cô gái không phải là kim cương, mà chính là những người bạn thân nhất của bạn, họ chính là những viên kim cương của bạn.)
48. Thereis nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notionof loving people by halves, it is not my nature.
(Không có gì tôi sẽ không làm cho những người thực sự là bạn của tôi. Tôi không có khái niệm yêu người bằng một nửa, đó không phải là bản chất của tôi.)
Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chúng tôi mong muốn các bạn sử dụng tiếng Việt có dấu. KHÔNG bình luận những lời lẽ thiếu văn hóa, những nội dung gây hiềm khích và những nội dung kích động khác


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *