Facebook Created with Sketch.

Twitter Created with Sketch. Instagram Created with Sketch. Youtube Created with Sketch.

*

Parks & Trails Beaches Historic Sites Reservations & Permits Weddings, Parties & Meetings Make a Reservation OC Parks Permits Special Events About Us Commissions & Committees OC Parks Fees Purchase A Pass OC Parks Strategic Plan Park Rules Projects Volunteer eNews How Do I Apply for... Contact... Learn More About... Locate... Purchase... Rent... View...
*

*

Parks & Trails Beaches Historic Sites OC Zoo Reservations & Permits About Us How Do I Navigation Menu keyboard_arrow_down
Parks & Trails Beaches Historic Sites OC Zoo Reservations & Permits About Us How Do I
Please be aware this is a Fitness Hike và not for beginners; the pace is approximately a 19-minute mile. Raise your heart rate & your spirits on this difficult, strenuous, và fast-paced, 6.6-mile hike (1,100-ft. elevation gain) over very steep, uneven terrain with Laguna Canyon Foundation volunteers.

Bạn đang xem: Ridge là gì

Online reservations are required prior khổng lồ the event. Cliông xã here khổng lồ register.

When registering online, please reviews the safety precautions & protocols posted there. Directions are online.

For Questions, điện thoại tư vấn 949-497-8324 on weekdays or 949-923-2235 on weekends.

Parking: Free


*

*

Join us for a strenuous, extremely challenging, fast-paced cardio hike in Fremont Canyon. This is an advanced 16 mile cardio hike, completed in less than 4 hours & includes 3500 ft of elevation gain. This hike is for experienced, physically fit hikers who enjoy the challenge of multiple steep...
Every year, winter rains push tons of trash down river beds, flood control channels, & storm sewers & it all ends up in Newport Bay. In recognition of World Wetlands Day, join us for a trash cleanup in the baông chồng bay to help prsự kiện all this plastic và other trash from ending up in the Ocean...
Learn about the way our world is shaped by the animals around us and why some critters play a larger role in the delicate balance of life, from our oceans to lớn our forests. Class includes hands-on learning, fun crafts or activities, & meeting zoo creatures up close! Program is for ages 5-7 years old...

This browser is no longer supported và some key features will not work. We strongly recommkết thúc using Edge, Chrome 70+, Safari 5.x+ và Firefox 5.x+.

Xem thêm:


Vì sự thuận lợi của người sử dụng, trang mạng này của Quận Cam thực hiện hình thức thông ngôn miễn giá thành của Google. Một Khi nhấp vào nút ít “Tôi chấp nhận” (I accept), Tức là quý vị đồng ý các trang của trang mạng này biến hóa gần như ngữ điệu chưa phải là giờ Anh. Quận Cam đang tận dụng tối đa đầy đủ nỗ lực để đảm bảo an toàn sự đúng chuẩn của Việc thông dịch. Tuy nhiên, không có việc thông dịch về năng lượng điện tử cùng tự động như thế nào đúng mực. Chẳng hạn nlỗi, phiên dịch chưa hẳn là đều cụm tự mẫn cảm với cần yếu trọn vẹn chuyển đặt câu văn uống một giải pháp đúng nghĩa. Thêm vào đó, quý khách có thể kiếm tìm thấy sự khác hoàn toàn tương quan đến ngữ điệu địa pmùi hương và tính cách đặc thù của chính nó. Thêm vào kia quý vị thiết yếu thông ngôn các biểu đồ dùng cùng với bạn dạng văn uống, những làm hồ sơ trực thuộc nhiều loại PDF file và đầy đủ vận dụng đặc trưng trên trang mạng này. Quận Cam không Chịu đựng trách rưới nhiệm bất cứ đông đảo gì phiên dịch được cung ứng trường đoản cú Google. Nguim bạn dạng của trang mạng này được hỗ trợ bởi Anh ngữ. Nếu gồm có sự khác hoàn toàn giưa văn phiên bản bằng Anh ngữ với bản dịch, phiên bản Anh ngữ sẽ là văn bản tất yếu. lúc nhấp vào nút ít “Tôi chấp nhận” quý vị gật đầu đồng ý là bất kỳ mọi sự khác hoàn toàn hay số đông khác hoàn toàn qua sự thông ngôn đã không tồn tại tính phương pháp ràng buộc cùng đã không tồn tại bất kỳ một hậu quả pháp lý nào. Quận Cam không thể bảo đảm an toàn sự đúng mực của việc biến đổi bạn dạng vnạp năng lượng và sẽ không còn chịu bất cứ một trách nát nhiệm làm sao có thể gây nên vị câu hỏi thực hiện hạy nhờ vào bản thông dịch cung cấp vày Google. khi nhận “Tôi đồng ý” Tức là quý khách sẽ chấp nhận từ bỏ bỏ tất cả hầu như thiệt sợ hãi rất có thể xẩy ra so với Quận Cam bởi vì câu hỏi dựa vào sự thông ngôn cung cấp vị Google.


Para la conveniencia de los usuarios, este sitio web del Condavị de Orange usa el servicio gratuito de traducción de idiomas de Google. Al hacer clic en el botón “Acepto”, usted acepta que las páginas de este sitio website pasarán a estar en otros idiomas distintos al inglés. El Condavì chưng de Orange ha hemang lại el máximo esfuerzo para asegurar la precisión de la traducción. Sin embargo, no tuyệt traducción automática o por computación que sea perfecta. Por ejemplo, la traducción no es sensible al contexlớn y no puede traducir totalmente el texto en tovị su significabởi vì. Además, es posible que encuentre diferencias asociadas a dialectos o preferencias regionales. Además, no puede traducir gráficos nhỏ texlớn, archivos PDF o aplicaciones especiales en este sitio website. El Condavị de Orange no es responsable de la traducción proporcionadomain authority por Google. La versión original de este sitio web está disponible en inglés. Si existe alguna discrepancia entre la versión en inglés de este sitio web y la versión traducida, la versión en inglés tendrá preferencia. Al hacer clic en "Acepto", está de acuervị en que cualquier discrepancia en la traducción no será vinculante ni tendrán ningún efeckhổng lồ legal. El Condado de Orange no puede garantizar la exactitud del texto lớn convertido y no asume ninguna responsabilidad que pueda surgir por usar o confiar en la traducción proporcionadomain authority por Google. Al hacer clic en "Acepto" significa que está de acuerbởi vì en renunciar a cualquier pérdidomain authority que pueda ser causadomain authority al Condavày de Orange por basarse en la traducción proporcionada por Google.


사용자들의 편의를 위하여 저희 오렌지 카운티 웹사이트는 Google 무료 언어번역 서비스를 이용합니다. "동의합니다" 버튼을 클릭하면 귀하는 이 웹사이트 페이지가 영어가 아닌 언어로 바뀌는 것을 받아들이는 것입니다. 오렌지 카운티는 정확한 번역이 되도록 하기 위해 모든 노력을 기울였습니다. 그러나 컴퓨터 번역이나 자동 번역이 완벽하지는 않습니다. 예를 들자면, 번역은 맥락을 감지하지 못하며 글자의 의미를 완전하게 번역할 수는 없습니다. 나아가서, 지역의 방언이나 그곳에서 자주 쓰이는 말과 관련하여 차이를 볼 수 있을 것입니다. 또한 이 웹사이트에서 귀하는 문자가 포함된 그래픽, PDF 파일, 특수 어플리케이션을 번역할 수 없습니다. 오렌지 카운티는 Google이 제공하는 번역에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹사이트의 원본 버전은 영어로 된 것입니다. 이 웹사이트의 영어 버전과 번역된 버전 사이에 차이가 있다면 영어 버전이 우선합니다. "동의합니다"에 클릭함으로써 귀하는 번역의 불일치는 구속력이 없으며 법적 효력이 없음에 동의하게 되는 것입니다. 오렌지 카운티는 변환된 문자의 정확성을 보증하지 않으며, Google이 제공하는 번역을 이용하거나 의존함으로 인하여 발생할 수 있는 어떠한 책임도 지지 않습니다. "동의합니다"에 클릭하는 것은 귀하가 Google이 제공하는 번역에 의존함으로 인하여 오렌지 카운티에서 발생할 수 있는 모든 손실을 포기하는데 동의한다는 의미입니다.


為方便用戶,本奧蘭治縣網站使用免費Google語言翻譯服務。點擊“我接受”按鈕,即表示您接受本網站的頁面變為非英語語言。奧蘭治縣已盡一切努力確保翻譯的準確性。然而,沒有完美的電腦翻譯或自動翻譯。例如,翻譯對上下文不敏感,無法將文本完全翻譯成其含義。此外,您可能會發現與地區方言或偏好相關的差異。此外,您不能在本網站上翻譯帶有文本、PDF 文件和特殊應用程序的圖形。奧蘭治縣不對 Google 提供的翻譯負責。本網站的原始版本提供英文版本。如果本網站的英文版本與翻譯版本有任何差異,以英文版本為準。點擊“我接受”,即表示您同意翻譯中的任何差異或差異不具有約束力且不具有法律效力。奧蘭治縣無法保證轉換後文本的準確性,也不承擔因使用或依賴Google提供的翻譯而可能產生的任何責任。點擊“我同意”即表示您同意放棄依賴Google提供的翻譯可能給奧蘭治縣造成的任何損失。

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *