Thiết Kế Chức Năng Với Sequence Diagram Có Phức Tạp Không?

Lập trình có bản chất là nhận đầu vào, xử lý và trả về kết quả để hoàn thành một yêu cầu hay tính năng nào đó. Đôi khi ta gặp khó khăn vì không biết phải làm gì và phải làm như thế nào. Trong trường hợp đó, Biểu đồ Tuần tự sẽ là một giải pháp giúp ta hoàn thành chức năng một cách hiệu quả trong phần mềm. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Biểu Đồ Tuần Tự là gì?

Biểu đồ Tuần tự là một sơ đồ mô tả câu chuyện xảy ra sau cánh cửa của một chức năng. Câu chuyện xảy ra bao gồm tương tác giữa các đối tượng, các thông điệp được gửi và nhận giữa các đối tượng và các trình tự thời gian của các thông điệp đó.

Ví dụ, trong bài toán xuất ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn n:

 • Đầu tiên, chương trình nhận một số n làm đầu vào.
 • Tiếp theo, chương trình thực hiện vòng lặp từ 0 đến n.
 • Sau đó, kiểm tra xem trong vòng lặp đó có số nguyên tố hay không.
 • Cuối cùng, chương trình trả về kết quả là các số nguyên tố được hiển thị trên màn hình.

Quá trình thực hiện các chức năng từ việc nhận đầu vào, chạy vòng lặp, kiểm tra và trả về kết quả, theo một trình tự cụ thể, có sự tham gia của các hàm và đối tượng. Và đồ họa bằng biểu đồ chính là Biểu đồ Tuần tự.

Các thành phần trong Biểu Đồ Tuần tự

Đối tượng

Được ký hiệu bằng hình chữ nhật (được gọi là Chấm đời trong StarUML) dùng để biểu diễn cả Lớp và Đối tượng. Chúng khác nhau thông qua dấu hai chấm phía trước tên đối tượng.

Hình vuông này dùng để biểu thị các lớp và các đối tượng mà bạn sẽ sử dụng trong quá trình thực thi mã.

Đường gạch chân dưới hình chữ nhật là chuỗi sự sống của đối tượng, dùng để thể hiện quá trình thực hiện các hoạt động của đối tượng từ khi khởi tạo đến khi bị hủy.

Thông điệp

Dùng để biểu thị thông điệp mà một đối tượng này gửi cho một đối tượng khác. Có thể là kết quả được gửi đi, trả về hoặc là lời gọi một thao tác nào đó.

Có một số kiểu thông điệp phổ biến:

 • Thông điệp đồng bộ: Yêu cầu một thông điệp trước cho hành động tiếp theo.
 • Thông điệp không đồng bộ: Không yêu cầu thông điệp trước đó cho hành động tiếp theo.
 • Thông điệp tự gửi: Gửi một thông điệp cho chính mình để thực hiện các hàm như kiểm tra/ xác thực dữ liệu.
 • Thông điệp trả lời/Gửi kết quả: Lời trả lời cho các yêu cầu trước.

Các bước xây dựng Biểu Đồ Tuần tự

1. Xác định các chức năng cần thiết

Từ Use Case Diagram / User Story hoặc yêu cầu, chọn ra các chức năng cần thiết để thiết kế.

Lưu ý: Mỗi chức năng sẽ có một Biểu Đồ Tuần tự riêng biệt.

Ví dụ ở đây chúng tôi chọn chức năng Đăng nhập cho một trang web Java theo mô hình MVC.

2. Xác định các bước thực hiện

 • Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu vào form Đăng nhập.
 • Người dùng nhấn nút Đăng nhập.
 • Form Đăng nhập gửi yêu cầu đến Bộ điều khiển chính.
 • Bộ điều khiển chính tiếp tục gửi yêu cầu từ form đến Bộ điều khiển Người dùng để thực hiện các hàm.
 • Bộ điều khiển Người dùng sẽ gọi Bộ điều khiển CSDL để thực hiện hàm kiểm tra Đăng nhập.
 • Bộ điều khiển CSDL truy xuất cơ sở dữ liệu để tìm tập kết quả có tài khoản và mật khẩu tương ứng để trả lại:
  • Nếu tìm thấy tài khoản và mật khẩu, sẽ trả về một trang html thông báo Đăng nhập thành công cho người dùng.
  • Nếu không, sẽ trả về một trang html thông báo tài khoản hoặc mật khẩu sai và yêu cầu người dùng đăng nhập lại.

3. Xác định các đối tượng tham gia

Dựa vào ý tưởng trên, chúng tôi có thể nhận thấy các đối tượng:

 • Người dùng (được thể hiện bằng Diễn viên)
 • Trình duyệt là nơi người dùng tương tác (Lớp)
 • :DispatcherController để nhận yêu cầu và thực hiện các thao tác gửi đến các bộ điều khiển khác (Đối tượng)
 • :UserController là nơi nhận dữ liệu và xử lý (Đối tượng)
 • :UserDAO để truy cập cơ sở dữ liệu (Đối tượng)
 • Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ các tài khoản và mật khẩu (Lớp)
 • Giao diện để trả về trang html cho người dùng (Lớp)

Vì có hai trường hợp là đăng nhập thành công hoặc không thành công, chúng tôi sử dụng thêm Mảnh ghép Kết hợp để tạo ra một đoạn điều kiện có hai mệnh đề là đúng hoặc sai.

Sau khi xác định các bước và các đối tượng tham gia, chúng ta đã có thể vẽ Biểu Đồ Tuần tự.

Ứng dụng

 • Thiết kế và phát triển các chức năng.
 • Kiểm chứng và bổ sung phương thức cho các Lớp.

Tổng kết

Biểu Đồ Tuần tự là một sơ đồ được sử dụng để xác định các đối tượng và trình tự các bước để thực hiện một bài toán, một chương trình. Biểu Đồ Tuần tự được sử dụng để thiết kế, phát triển và kiểm thử các chức năng. Thông qua bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu được ý nghĩa và cách vẽ Biểu Đồ Tuần tự.

Related Posts