Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Shenanigans là gì

Nonetheless, tiệc ngọt agents described their work, including the shenanigans of the opposition, rather dispassionately.
Such changes make it far more difficult for the fiddles and shenanigans that have sầu been mentioned tonight to be detected.
Could she not get them to lớn accept that the shenanigans over the selective sầu price scheme have no relevance?
I am sharply aware of some of the shenanigans of this kind that have sầu been going on in respect of the arts.
Given the shenanigans that are going on, that is a doubtful clalặng, but let us take it at face value.
On the contrary, we appear to lớn have sầu healthy economic growth không lấy phí of all the property shenanigans of the past few years.
We know that at least two of the 12 market-tested pits have sầu been closed as a result of all the shenanigans that have gone on.
I am delighted that we are not allowing our proceedings to lớn be disrupted by the shenanigans earlier today.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của những bên trao giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *