Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Shenanigans là gì

Nonetheless, party agents described their work, including the shenanigans of the opposition, rather dispassionately.
Such changes make it far more difficult for the fiddles and shenanigans that have been mentioned tonight to be detected.
Could she not get them to accept that the shenanigans over the selective price scheme have no relevance?
I am sharply aware of some of the shenanigans of this kind that have been going on in respect of the arts.
Given the shenanigans that are going on, that is a doubtful claim, but let us take it at face value.
On the contrary, we appear to have healthy economic growth free of all the property shenanigans of the past few years.
We know that at least two of the 12 market-tested pits have been closed as a result of all the shenanigans that have gone on.
I am delighted that we are not allowing our proceedings to be disrupted by the shenanigans earlier today.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Nhân Vật Green Arrow Là Ai, Tiểu Sử Nhân Vật: Deathstroke Là Ai

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *