Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Slippers là gì

They went away a couple of weeks ago and brought me back slippers and a bar of chocolate, it was really sweet.
One of those layers is the gault clay, which is known colloquially on the island as "blue slipper" because of its common association with landslides.
People no longer retire at the age of 65 to a pair of slippers and entry into the ante-room of the afterlife.
These figures do not include slipper baths, plunge baths, swimming baths, or any bathing accommodation reserved for the use of officials only.
That is one reason why the lady"s slipper orchid still survives, when it was down to only one plant in 1976.
Let us suppose that, for example, a slipper is assisting at and that, if he has an assistant, the assistant is assisting the slipper.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm: Mycroft Holmes Là Ai ? Sherlock (Phim Truyền Hình) Những Điều Chưa Biết Về Sherlock Holmes

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *