Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ stamboom-boden.com.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Slippers là gì

They went away a couple of weeks ago and brought me back slippers và a bar of chocolate, it was really sweet.
One of those layers is the gault clay, which is known colloquially on the isl& as "blue slipper" because of its common association with landslides.
People no longer retire at the age of 65 to lớn a pair of slippers and entry inkhổng lồ the ante-room of the afterlife.
These figures vì chưng not include slipper baths, plunge baths, swimming baths, or any bathing accommodation reserved for the use of officials only.
That is one reason why the lady"s slipper orchid still survives, when it was down lớn only one plant in 1976.
Let us suppose that, for example, a slipper is assisting at and that, if he has an assistant, the assistant is assisting the slipper.
Các ý kiến của những ví dụ ko diễn tả quan điểm của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của các đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Mycroft Holmes Là Ai ? Sherlock (Phim Truyền Hình) Những Điều Chưa Biết Về Sherlock Holmes

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *