used to lớn describe something you vì chưng, eat, or drink especially when you do it without telling anyone or when you should not really bởi vì it:

Bạn đang xem: Sneaky là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tín.


Indeed, it has all the appearance of a rather sneaky piece of opportunism—a nice, easy way of raising yet more money for the health service from motorists.
With his superb acting skills, he can also blkết thúc in with the enemy to lớn use sneaky maneuvers và attacks.
Gummo was given his nickname because he had a tendency to be sneaky backstage, và creep up on others without them knowing (lượt thích a gumshoe).
Like a sneaky octopus, it wraps you up, and when squeezing the laughter out of you, out flies a picture of your life.
The desire to lớn be sneaky & deceptive can grow until it blinds the capoeirista to lớn his/her opponent"s trickiness.
Razorclaw was trained by renegade ninjas in vicious & sneaky tactics that have been outlawed by various ninja clans for hundreds of years.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ quan điểm của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *