trung ương hồn·người·lòng·dân·vong hồn·vong linh·cột trụ·hồn phách·sức sống·sức truyền cảm·trọng điểm trí·vĩ nhân·âm hồn·linh·tâm·心·nhạc soul
One of the music genres that appears under Genre classification in Windows Media Player library. Based on ID3 standard tagging format for MP3 audio files. ID3v1 genre ID # 42.

Bạn đang xem: Soul là gì


*
linc hồn
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out & that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hvà.
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người dân “ngã lòng” thấy rằng bản thân thiếu gan góc cùng bọn họ cần thiết thừa qua các trsinh sống hổ thẹn trước mặt nhưng không tồn tại tín đồ góp.
15 Giá chuộc không hẳn là 1 ý tưởng mơ hồ về một linh hồn sinh tồn qua sự bị tiêu diệt, mà lại là hy vọng thật mang đến quả đât.
(Isaiah 53:4, 5; John 10:17, 18) The Bible says: “The Son of man came . . . khổng lồ give sầu his soul a ransom in exchange for many.”
Kinh-thánh nói: “Con tín đồ đã đến,... phó sự sống mình làm cho giá chỉ chuộc các người” (Ma-thi-ơ 20:28; I Ti-mô-thê 2:6).
NURSE Well, sir; my migăng tay is the sweekiểm tra lady. -- Lord, Lord! when"twas a little prating thing, -- O, there"s a nobleman in town, one Paris, that would fain lay knife aboard; but she, good soul, had as lief see a toad, a very toad, as see hyên ổn.
Y TÁ Vâng, thưa ông, tình nhân của mình là người thiếu phụ lắng đọng. -- Chúa, Chúa! khi ́TWAS một điều prating không nhiều, - O, there"sa nhà quý tộc trong thị trấn, 1 trong Paris, vẫn sẳn lòng đặt nhỏ dao bên trên tàu, cơ mà cô, linh hồn, bao gồm nhỏng lief thấy được một nhỏ cóc, một nhỏ cóc hết sức, như nhìn thấy anh ấy.
He wrote to lớn the congregation in Thessalonica: “Having a tender affection for you, we were well pleased khổng lồ impart to you, not only the good news of God, but also our own souls, because you became beloved to lớn us.”
Ông viết mang đến hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca: “Vì lòng siêu yêu-thương thơm của Shop chúng tôi đối với bạn bè, buộc phải ước-ao ban mang lại anh em, không gần như Tin-lành Đức Chúa Ttách thôi đâu, song cả cho chính vì sự sống chúng tôi nữa, do đồng đội đang trsống bắt buộc thiết-nghĩa cùng với chúng tôi là bao”.
Tuy nhiên, tất cả một vài người vì chưng biết vâng lời Đức Giê-hô-va đã có được nghỉ ngơi trong số những người dân được cứu giúp ngoài sự phán xét nghiêm khắc kia.
So he said, ‘I will vị this: I will tear down my storehouses & build bigger ones, and there I will gather all my grain & all my good things; & I will say khổng lồ my soul: ‘Soul, you have sầu many good things laid up for many years; take your ease, eat, drink, enjoy yourself.’”
Lại nói: Nầy, câu hỏi ta đã làm: ta phá cả kho-tàng cùng cất dòng khác lớn hơn, thâu-trử sản-thiết bị và gia-tài vào đó; rồi sẽ nói cùng với linh-hồn ta rằng: Linh-hồn ơi, mầy đang được không ít của để dành cần sử dụng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ẩm thực, và vui-vẻ.
56 Even before they were born, they, with many others, received their first alessons in the world of spirits and were bprepared lớn come forth in the due ctime of the Lord lớn labor in his dvineyard for the salvation of the souls of men.

Xem thêm:


56 Ngay cả trước khi bọn họ sinh ra, bọn họ cùng với rất nhiều tín đồ không giống, đã nhận được được những bài học đầu tiên trong thế giới linch hồn và được achuẩn bị nhằm xuống thế gian vào bkỳ định của Chúa nhằm lao nhọc tập trong cvườn nho của Ngài ngõ hầu cứu vớt rỗi linch hồn bé fan.
(1 Kings 10:13) Solomon himself wrote: “The generous soul will itself be made fat, & the one freely watering others will himself also be freely watered.” —Proverbs 11:25.
(1 Các Vua 10:13, Nguyễn Thế Thuấn) Chính Sa-lô-môn viết: “Người hào phóng đang sung túc, ai rộng thoải mái với người, bao gồm bản thân đang hưởng phước”.—Châm-ngôn 11:25, Bản Diễn Ý.
với thẳng thắn mà nói một người bầy ông đầy đủ anh dũng để gia công Hoàng đế cần có một sự đồng lòng cùng với ý chí sắt đá của cô ý ta
They believe that these measures facilitate the exit of the spirit, or soul, of the deceased from the house.
* Clean thoughts will help you obey the first great commandment: lớn love sầu God with all your heart, soul, & mind (see Matthew 22:37).
* Những ý nghĩ về trong sạch để giúp đỡ những anh mẹ tuân thủ theo đúng giáo lệnh thứ nhất và to hơn hết: hãy nhiệt thành, hết linc hồn, không còn ý cơ mà mếm mộ Thượng Đế (xin xem Ma Thi Ơ 22:37).
The greachạy thử commandment, he said, is lớn love Jehovah with our whole heart, soul, mind, & strength.
When the life force stops sustaining the human body toàn thân, man—the soul—dies.—Psalm 104:29; Ecclesiastes 12:1, 7.
Kmất mát hoạt lực chấm dứt bảo trì thân thể, thì bạn ta, Có nghĩa là linh hồn bị bị tiêu diệt (Thi-thiên 104:29; Truyền-đạo 12:1, 7).
Pythagoras, the famous Greek mathematician of the sixth century B.C.E., held that the soul was immortal & subject khổng lồ transmigration.
Pythagoras, bên tân oán học Hy Lạp lừng danh vào nuốm kỷ sản phẩm công nghệ sáu Tcông nhân, nhận định rằng linc hồn là bạt tử cùng đề nghị chịu luân hồi.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *