*

Có hai nghiên cứu lý thuyết là nghiên cứu thuyết minh và nghiên cứu hệ thống. Một nghiên cứu thuyết minh có thể là nền tảng cho một nghiên cứu hệ thống và ngược lại. Phần lớn các nghiên cứu lý thuyết trong các bài báo khoa học hoặc luận văn thường nằm ở trung gian giữa hai loại này. Một ví dụ của nghiên cứu lý thuyết hệ thống là nghiên cứu phân tích tổng hợp.

Nghiên cứu lý thuyết thuyết minh là quá trình phân tích và tổng hợp một cách kỹ lưỡng và sâu sắc. Nó không tuân theo một quy trình rõ ràng và cụ thể. Các nghiên cứu được chọn để phân tích là những nghiên cứu hỗ trợ các đề xuất của tác giả nhưng vẫn mang tính khách quan và cân bằng. Có thể đánh giá chất lượng và điểm mạnh của từng nghiên cứu một cách định tính. Khi thiếu dữ liệu, tác giả có thể đề xuất dựa trên ý kiến và kinh nghiệm cá nhân, và tính thuyết phục của những đề xuất này phụ thuộc vào sự mạnh mẽ của các dữ liệu cơ sở mà tác giả sử dụng.

Nghiên cứu lý thuyết hệ thống sử dụng các bằng chứng từ các nghiên cứu thực nghiệm. Nó tuân theo một quy trình rõ ràng với tiêu chí chọn và loại trừ cụ thể. Dữ liệu từ từng nghiên cứu riêng lẻ có thể được tổng hợp thành một nghiên cứu phân tích tổng hợp. Thường bao gồm các nghiên cứu định lượng. Khi thiếu dữ liệu, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tương lai để điền vào khoảng trống của nghiên cứu.

Phân vào mục đích của báo cáo, Baumeister (1997) đã phân chia nghiên cứu lý thuyết thành năm loại: phát triển lý thuyết, đánh giá lý thuyết, khảo sát hiện trạng kiến thức về một chủ đề, xác định vấn đề nghiên cứu và lịch sử phát triển một lý thuyết. Nghiên cứu lý thuyết khác với một bài viết tổng hợp thông thường ở tính khoa học và tính hệ thống trong việc tìm kiếm và chọn lựa tài liệu. Ngoài ra, nghiên cứu lý thuyết là một hoạt động khoa học và phải tuân thủ các nguyên tắc của phương pháp khoa học, bao gồm tính minh bạch và tính khách quan. Nguồn của nghiên cứu lý thuyết phải là các bài báo khoa học và quá trình xác định tài liệu phải không thiên vị, nghĩa là tất cả các nghiên cứu liên quan phải được chọn nếu đáp ứng tiêu chí ban đầu. Một cách để người đọc đánh giá điều này là công bố báo cáo về quá trình nghiên cứu lý thuyết cùng với bài nghiên cứu chính hoặc lưu trữ để khi có người hỏi. Nếu có quá nhiều nghiên cứu đáp ứng yêu cầu, ta có thể lấy mẫu ngẫu nhiên thay vì chỉ chọn vài nghiên cứu đầu tiên tìm thấy hoặc chỉ chọn những nghiên cứu hợp ý mình bỏ qua các nghiên cứu trái chiều quan điểm của mình.

Related Posts