something that you say, write, or give that shows your respect & admiration for someone, especially on a formal occasion:

Bạn đang xem: Tribute là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự stamboom-boden.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


His ability to cook and manage a household is a tribute lớn the training he received from his mother.
I welcome the tributes which have sầu been paid to lớn the water industry—the private water companies & the public undertakings.
I should lượt thích lớn add my appreciation of the work of those committees to the tributes which have sầu been expressed in another place.
In the many tributes, written & spoken, of the past 24 hours, one important trait has strangely and unduly been absent.
I am sure they will confirm my own conviction that mere soapy tributes khổng lồ the industry will go the same way as nagging unconstructive sầu criticism.
I endorse all of the tributes that he paid to the long các mục of people who have sầu been concerned about this matter.
The council"s role in these aspects of cultural diplomacy is paramount và has won it tributes throughout the world.
Many eloquent tributes have been paid khổng lồ the new large-scale developers who are carrying on very interesting experiments.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu hiện cách nhìn của những chỉnh sửa viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press xuất xắc của các công ty cấp giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *