Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Tumbler là gì

Is he further aware that it is quite fantastic khổng lồ pay a tax of half-a-crown on a tumbler, which probably cost twopence?
I shall demonstrate that coal dust put into a tumbler containing ordinary water can be seen khổng lồ cake on the top.
I expected from him a speech which would have sầu been lượt thích the giving of a tumbler of champagne to lớn a weary and depressed man.
One-third of a pint is a convenient amount for a single drink, và is about as much as the contents of an ordinary tumbler.
New devices to lớn defraud the industry are appearing on our streets, & new names are being coined, such as "grabbers", "tumblers", "dangles"and"magic phones".
I never get drunk; và under no circumstances or on any account shall you have a glass of beer or a tumbler of whisky và water.
The companys products were described in advertisements as fine lead blown tumblers, bar goods, stemware, and novelties.
The first robin of spring/is like the clicking of a tumbler/in some marvelously complex lock, he writes.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu đạt cách nhìn của những biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *