Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ stamboom-boden.com.Học các trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Tycoon là gì

He was a multi-millionaire tycoon, and yet he really saw the need for a classless society in which the workers had real responsibility.
What salary is this big business tycoon, who is, presumably, selling arms for private manufacturers, to lớn be paid?
No tycoon, however thick-skinned, looks for the kind of publithành phố which emerges when the exact details of a transaction are revealed.
I have sầu also seen businessmen & tycoons of industry who often lượt thích khổng lồ make malevolent remarks about statesmen and politicians.
Some rather hard words have sầu been said during the debate about great capitadanh sách tycoons—the word used.
They will not be swallowed up by tycoons anxious lớn foist their own brands of politics on increasing masses.
Các cách nhìn của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của các biên tập viên stamboom-boden.com stamboom-boden.com hoặc của stamboom-boden.com University Press tốt của những bên cấp giấy phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn stamboom-boden.com English stamboom-boden.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *