The uppercase Y always overpowers his lowercase friover, so the only time you get green babies is if you have lowercase Y"s.

Bạn đang xem: Uppercase letter là gì


Chữ " Y " luôn luôn trầm trồ " ăn hiếp " với những người bạn " y " bé xíu nhỏ của chính mình, nên biện pháp duy nhất để sở hữu một cây hạt xanh là chúng ta bao gồm tất cả gần như là chữ " y " nhỏ dại.
As with all units whose names are derived from a person"s name, the first letter of its symbol is uppercase ("G"), but when the unit is spelled out, it should be written in lowercase ("gauss"), unless it begins a sentence.
Theo quy ước cùng với toàn bộ các đơn vị chức năng mang tên xuất phát điểm từ tên của một fan, vần âm thứ nhất của ký hiệu là chữ hoa ("G"), dẫu vậy Khi đơn vị chức năng được stamboom-boden.comết diễn dịch, nó phải được stamboom-boden.comết bằng chữ thường xuyên ("gauss"), trừ lúc nó bước đầu một câu.
Then some people had a much harder policy, và this was very similar to lớn the CMU policy, that it had to lớn have sầu eight characters including uppercase, lowercase, digit, symbol, & pass a dictionary check.
Đến số khác bao gồm đề xuất khó khăn hơn, giống như cùng với yên cầu của mặt CMU, là nó cần có 8 kí từ bỏ bao gồm kí từ hoa, kí tự thường, số, biểu tượng, cùng buộc phải quá qua khâu kiểm tra trường đoản cú điển.
The uppercase Nu is not used, because it is normally identical khổng lồ Latin N. The lower-case letter ν is used as a symbol for: Degree of freedom in statistics.
Không thực hiện chữ hoa, bởi vì nó thường xuyên tương đương với Latin N. ví dụ như chữ thường được áp dụng nhỏng là 1 trong hình tượng cho: Mức độ tự do thoải mái những thống kê.

Xem thêm:


The United States Postal Serstamboom-boden.comce has established a set of uppercase abbrestamboom-boden.comations to help process mail with optical character recognition & other automated equipment.
Bưu năng lượng điện Hoa Kỳ bao gồm thiết lập một bộ chữ stamboom-boden.comết tắt sẽ giúp giải pháp xử lý thư tín bằng hệ thống quang quẻ học tập nhận biết mẫu mã từ bỏ (optical character recognition) và đồ vật tự động hóa khác.
Each Country value is the two-letter uppercase ISO country code that represents a country where your app is distributed.
Mỗi giá trị Quốc gia là mã đất nước ISO stamboom-boden.comết thường xuyên bao gồm hai vần âm đại diện thay mặt đến nước nhà chỗ áp dụng được phân pân hận.
Let"s write the dominant yellow allele as an uppercase " Y " và the recessive sầu green allele as a lowercase " y. "
Their guidelines require "UNIX" khổng lồ be presented in uppercase or otherwise distinguished from the surrounding text, strongly encourage using it as a branding adjective sầu for a generic word such as "system", và discourage its use in hyphenated phrases.
Hướng dẫn của họ trải nghiệm "UNIX" được trình bày là chữ hoa hoặc còn nếu như không minh bạch từ bỏ những văn uống phiên bản bao phủ, quan trọng đặc biệt khuyến khích thực hiện nó như một tính trường đoản cú sản xuất thương hiệu cho một tự bình thường chung nhỏng "hệ thống", và ko khuyến khích vấn đề áp dụng của chính nó trong số các tự hyphenated.
Key-values are not case sensitive: there is no distinction between words entered in lowercase & uppercase.
Khóa-quý giá không rành mạch chữ hoa chữ thường: không tồn tại sự rành mạch giữa những từ bỏ được nhập bởi chữ hoachữ thường.
Omicron (uppercase Ο, lowercase ο, literally "small o": όμικρον WikiMatrix

tư vấn.google

WikiMatrix

tư vấn.google

ted2019
WikiMatrix

support.google

WikiMatrix
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *