*

Bạn đang xem: Ý nghĩa tên khánh huyền

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhì chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, mang đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 53 广 nghiễm <3, 6> 庆庆 khánh, khương thơm, khanh慶 qìngGiản thể của chữ 慶.

Xem thêm:

庆 gồm 6 đường nét, cỗ nghiễm: mái nhà(53)轻 có 9 đường nét, cỗ xa: chiếc xe(159)慶 bao gồm 15 đường nét, bộ tâm: quả tyên ổn, chổ chính giữa trí, tấm lòng(61)磬 gồm 16 đường nét, bộ thạch: đá(112)罄 bao gồm 17 đường nét, bộ phẫu: trang bị sành(121)謦 bao gồm 18 nét, bộ ngôn: nói(149)
Bộ 95 玄 huyền <0, 5> 玄玄 huyềnxuán, xuàn(Danh) Màu đen đậm.(Danh) Trời.(Danh) Chỉ huyền học 玄學 (Ngụy, Tấn).(Danh) Họ Huyền.(Tính) Đen. ◎Như: huyền hồ 玄狐 con cáo đen.(Tính) Áo diệu, sâu xa. ◎Như: huyền diệu 玄妙. ◇Đạo Đức Kinc 道德經: Huyền bỏ ra hựu huyền, chúng diệu đưa ra môn 玄之又玄, 眾妙之門 (Chương 1).(Tính) Hư ngụy, không đáng tin. ◎Như: giá thoại thái huyền liễu, bất yếu tương tín 這話太玄了, 不要相信.(Tính) Kể từ bổn thân trở xuống, đời thứ năm gọi là huyền tôn 玄孫. ◇Nhĩ Nhã 爾雅: Tôn đưa ra tử vi tằng tôn, tằng tôn chi tử vi huyền tôn 孫之子為曾孫, 曾孫之子為玄孫 (Thích thân 釋親) Con của cháu là "tằng tôn" (chắt), con của chắt là "huyền tôn" (chút).1. <九天玄女> cửu thiên huyền thanh nữ 2. <玄妙> thần diệu 3. <鉤玄> câu huyền
玄 gồm 5 đường nét, cỗ huyền: màu black huyền, huyền bí(95)县 bao gồm 7 đường nét, bộ khư,tư: riêng rẽ tư(28)弦 có 8 nét, cỗ cung: cái cung (để phun tên)(57)痃 có 10 nét, bộ nạch: bệnh dịch tật(104)絃 bao gồm 11 đường nét, cỗ mịch: tua tơ nhỏ(120)悬 gồm 11 nét, cỗ tâm: trái tyên ổn, tâm trí, tnóng lòng(61)舷 tất cả 11 nét, bộ chu: loại thuyền(137)舷 tất cả 11 đường nét, cỗ chu: loại thuyền(137)蚿 tất cả 11 đường nét, bộ trùng: sâu bọ(142)縣 tất cả 16 nét, cỗ mịch: gai tơ nhỏ(120)懸 có đôi mươi đường nét, cỗ tâm: trái tim, vai trung phong trí, tnóng lòng(61)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *