<"jiə:buk>
*danh từ
 tư liệu xuất bản hàng năm với chứa đựng thông báo về năm trước đó; niên giám
 ấn bản vị học viên lớp cuối khoá của một trường biên soạn, lưu lại những sự kiện trong thời điểm học tập và thường có hình chụp những học tập viên cùng công ty trường; kỷ yếu

■ niên giám
demographic yearbook: niên giám thống kê lại dân số
statistical yearbook: niên giám thống kê
commodity yearbook
■ niêm giám mặt hàng hóa
.

Bạn đang xem: Yearbook là gì


■ niên giám
Giải say mê VN: Sách hoặc tập san xuất bạn dạng tưng năm một kỳ, vẫn và một thương hiệu cơ mà mỗi lần lại có câu chữ khác.

Xem thêm:

Lĩnh vực: cơ khí và công trình
■ biên niên
hydroxúc tích yearbook: biên niên tbỏ văn
■ niên san
meteorosúc tích yearbook: niên san khí tượng
Lĩnh vực: chất hóa học & đồ gia dụng liệu
■ niên lịch
Lĩnh vực: tân oán và tin
■ sách mặt hàng năm

*danh từ - tài liệu xuất bạn dạng hàng năm với tiềm ẩn báo cáo về năm trước đó; niên giám - ấn bạn dạng vì học viên lớp cuối khoá của một ngôi trường soạn, khắc ghi các sự khiếu nại trong năm học và thường sẽ có hình chụp những học viên với nhà trường; kỷ yếu
yearbook■ noun an annual publication giving current information about and listing events of the previous year. ⁃ N. Amer. an annual publication of the graduating class in a school or university, giving photographs of students và details of the year"s activities.
noun1.
a book published annually by the graduating class of a high school or college usually containing photographs of faculty và graduating students Hypernyms: book2. a reference book that is published regularly once every year • Syn: annual , yearly • Hypernyms: reference book , reference , reference work , book of facts Hyponyms: almanac , farmer"s calendar , ephemeris
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *